Gattung:
Sammelband
Autor/Herausgeber:
Megan Conway (Hg.)
 
Normierte Form: [Conway, Megan]
Titel:
Sixteenth-Century French Writers
Reihe:
Dictionary of Literary Biography
Band:
327
Erscheinungsjahr:
2006
Erscheinungsort:
Detroit u.a.

Normierte Form : [Detroit]

Beitrag des Sammelbandes:
- Bernard Palisssy (1510?-1590?)
- Clément Marot (1496-September 1544)
- Jacques Lefèvre d'Etaples
- Pierre de La Ramée (Petrus Ramus, Peter Ramus) : (1515-26 August 1572)