Gattung:
Aufsatz
Autor/Herausgeber:
Riemer A. Faber
 
Normierte Form: [Faber, Riemer A.]
Titel:
The Influence of Erasmus' Annotationes on Calvin's Galatians Commentary
Jahrgang:
84
Erscheinungsjahr:
2004
Seiten:
268 - 283
Schlagw÷rter:
Calvin, Jean - Bibelauslegung
Erasmus von Rotterdam - Annotationes
Galaterbrief - Auslegungsgeschichte
Signatur:
XXII 6