Gattung:
Buch
Autor/Herausgeber:
Mila de Cabarieu
 
Normierte Form: [Mila de Cabarieu]
Titel:
Deux familles de réfugiés
Zeitschrift:
Bulletin de la Sociéte de l'Histoire du Protestantisme Français
Jahrgang:
25
Erscheinungsjahr:
1876
Seiten:
279-289
Schlagwörter:
Europa - Mila (Familie) - Genealogie
Europa - Mila (Familie) - Geschichte
Péchel (Familie) - Genealogie

Zusammenfassung/Kommentar:

Sprache: Französisch